Lộ trình

Lộ trình học

Bao gồm 30 buổi học, đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm slide, giáo trình chi tiết, code mấu và video cập nhật liên tục


icon

Kiểm thử thủ công (6 buổi)

Tìm hiều về quy trình kiểm thử một ứng dụng web

Phân tích yêu cầu, chức năng của ứng dụng, viết các testcase kiểm thử cho ứng dụng mẫu

Thực hành kiểm thử ứng dụng mấu theo testcase đã viết

Tổng hợp kết quả và viết báo cáo

icon

Lập trình Web căn bản với HTML, CSS (6 buổi)

Quản lý mã nguồn với Git và Github.io

Thực hành clone giao diện các trang web nổi tiếng

Sử dụng Chrome Developer Tool

Lập trình JavaScript căn bản

icon

Lập trình JavaScript (4 buổi)

Nắm vững JavaScript để có thể chuyển đồi thành các lập trình viên đích thực

Arrow function, class, module và các thư viện JavaScript

Tìm hiểu các tính năng nâng cao trong JavaScript ES6

icon

Cơ sở dữ liệu (4 buổi)

Làm quen với Excel, thực hành với các hàm SUM, SORT, IF

Tìm hiểu cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng JOIN

Thay đổi dữ liệu với INSERT,UPDATE, DELETE

icon

Kiểm thử tự động với Codecept.io

Quy trình kiểm thử tự động, giới thiệu framework kiểm thử tự động Codecept.io

Phân tích yêu cầu dự án, viết testcase bằng JavaScript và Codecept.io dựa trên dự án mẫu

Thực hành kiểm thử tự động với những testcase đã viết

Phân tích kết quả và báo cáo